Skip to content

O nás

 

My, příznivci kvalitní literatury všeho druhu, čtenáři i autoři, editoři, překladatelé a členové přidružených profesí, vědomi si nutnosti organizace a sdružení všech, kteří chtějí vlastními silami přispět k šíření a kreaci jedinečných textů, souhlasíme s náročnými povinnostmi, které na nás klade příslušnost ke Spolku pro podporu originálního, žertovného a úžasného spisovatelství (dále jen „SPOŽÚS“), a slavnostně prohlašujeme, že jsme připraveni ke každé špatnosti v mezích zákona.

Za tímto účelem, a také protože ostatní možnosti publikování selhávají, jsme se rozhodli vzít své věci do svých rukou a založit a spravovat tyto stránky.

Snad budou ku prospěchu nejen nám!

 

STANOVY SPOLKU

ČÁST PRVÁ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

Právní postavení spolku

 • SPOŽÚS, je právnickou osobou, a to dobrovolným a samosprávným společenstvím neuzavřeného počtu fyzických i právnických osob založeném za účelem vzájemné podpory svých členů zejména zajišťováním kulturních potřeb svých členů, zejména literární tvorby, a též literární tvorby obecně způsobem stanoveným těmito stanovami.
 • Právní poměry SPOŽÚSu se řídí zejména platnými právními předpisy České republiky, zejména § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), ustanoveními občanského zákoníku o právnických osobách, pokud se vztahují také na spolek, a těmito stanovami.
 • Za porušení svých závazků odpovídá SPOŹÚS celým svým majetkem. Členové neručí za závazky SPOŽÚSu.

§ 2

Název a sídlo

 • Název spolku je Spolek pro podporu originálního, žertovného a úžasného spisovatelství (SPOŽÚS, dále též jen „spolek“).
 • SPOŽÚS sídlí na adrese Praha 8, Čimická 1024/8, PSČ 182 00.

 

§ 3

Cíle Spolku

 • Cílem SPOŽÚSu je
  1. zajišťování kulturních potřeb svých členů, zejména podporou jejich tvůrčího potenciálu v oblasti literární tvorby,
  2. podpory literární tvorby, zejména prostřednictvím zřizování webových stránek pro publikování literárních děl původních a odvozených,
  3. šíření, zveřejňování a podpory vzniku kvalitních původních literárních děl všeho druhu, a
  4. šíření, zveřejňování a podpory vzniku kvalitních literárních děl odvozených, zejména překladů a fankfikce; za fanfikci se považuje literární dílo vycházející z původního díla jiného autora.

pokud neporušují právo platné na území České republiky.

 • Předmětem hlavní činnosti SPOŽÚSu je
 1. provoz webových stránek pro publikování literárních děl původních a odvozených;
 2. osvěta a vzdělávání začínajících autorů a překladatelů; a
 3. pořádání soutěží a motivačních akcí.
 • SPOŽÚS může vyvíjet i vedlejší hospodářskou činnost, zejména příležitostné zveřejňování reklam souvisejících s činností spolku. Veškeré případné příjmy SPOŽÚS použije na svou činnost; za činnost spolku se považuje i správa spolku.

ČÁST DRUHÁ: ČLENSTVÍ

 

§ 4

Podmínky pro členství, vznik členství

 • Členem SPOŽÚSu může být jen fyzická osoba starší 15 let nebo právnická osoba, jejíž účel není v rozporu s cíli spolku.
 • Při založení spolku vzniklo členství zakladatelům dnem vzniku spolku v souladu s prezenční listinou ze zahajovací schůze spolku.
 • Za trvání spolku vzniká členství přijetím za člena usnesením Starostolce na základě písemné členské přihlášky, jsou-li splněny podmínky vzniku členství podle občanského zákoníku a těchto stanov. Členství vznikne na základě písemné členské přihlášky dnem rozhodnutí o přijetí za člena nebo pozdějším dnem uvedeným v členské přihlášce.

§ 5

Postup při přijetí člena

 • Uchazeč o členství podává písemnou přihlášku za člena spolku obsahující alespoň:
 1. název spolku (postačuje zkratka);
 2. jméno a bydliště nebo firmu a sídlo uchazeče o členství; a
 3. určení důvodů, proč se člen chce stát členem spolku, a stručný návrh, jak se chce na činnosti spolku podílet.
 • Starostolec rozhodne o přijetí za člena na základě podané písemné přihlášky, a to prostou většinou všech svých členů. Rozhodnutí o přijetí za člena se vyznačuje na písemné členské přihlášce, jejíž jedno vyhotovení je určeno pro přijatého člena a jedno vyhotovení pro spolek. Členovi se toto rozhodnutí předává buď osobně, nebo zasílá poštou nebo do datové schránky. Shodným způsobem se předává rozhodnutí o nepřijetí za člena.

§ 6

Seznam členů

 • SPOŽÚS vede seznam všech svých členů podle občanského zákoníku a těchto stanov.
 • Do seznamu členů se zapisuje:
 1. jméno či název, popřípadě přezdívka (nick či umělecký pseudonym);
 2. bydliště nebo sídlo člena s uvedením adresy pro doručování členovi, má-li být doručováno na jinou adresu (než je bydliště nebo sídlo člena; pokud člen souhlasí s doručováním na elektronickou adresu nebo do datové schránky, uvede se v seznamu členů i tato adresa; a
 3. den a způsob vzniku a zániku členství.
 • Člen je povinen písemně oznámit a podle povahy údaje případně doložit spolku každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, kdy tato skutečnost nastala; spolek je povinen provést zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co mu bude změna písemně doručena a případně podle povahy údaje prokázána.

§ 7

Základní práva a povinnosti člena Spolku

 • Člen SPOŽÚSu má práva a povinnosti stanovené zákonem a těmito stanovami.
 • Člen má zejména tato základní práva:
 1. účastnit se na jednání a rozhodování členské schůze;
 2. volit a být volen do orgánů Spolku, splňuje-li podmínky stanovené zákonem a těmito stanovami, nebrání-li tomu překážky stanovené zákonem, anebo nebrání-li tomu neslučitelnost funkcí podle občanského zákoníku a/nebo těchto stanov;
 3. podávat podněty a návrhy či stížnosti orgánům SPOŽÚSu a požadovat zprávu o jejich vyřízení;
 4. seznámit se před konáním členské schůze způsobem uvedeným v pozvánce na členskou schůzi, s písemnými podklady pro členskou schůzi, zejména k činnosti a výsledkům hospodaření SPOŽÚSu;
 5. podílet se na činnosti SPOŽÚSu podle těchto stanov a podle usnesení orgánů spolku;
 6. uplatnit podle zákona právo na námitky k členské schůzi, a případně na následnou soudní ochranu proti rozhodnutí o vyloučení ze spolku;
 7. podat návrh soudu podle zákona na vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze, pokud je v rozporu s právními předpisy nebo se stanovami spolku; tato práva mohou být uplatněna vždy jen způsobem a ve lhůtách podle ustanovení zákona a těchto stanov;
 8. obracet se s návrhy nebo stížnostmi k příslušným orgánům SPOŽÚSu a být informován o jejich vyřízení;
 9. uplatňovat svá práva ve vztahu k seznamu členů,
 10. nahlížet do všech dokumentů SPOŽÚSu a pořizovat si z nich na své náklady opisy a výpisy, nebrání-li tomu jiný právní předpis; a
 11. obdržet na svou žádost kopii zápisu z jednání členské schůze.
 • Člen má zejména tyto základní povinnosti:
 1. dodržovat povinnosti člena stanovené zákonem, stanovami a dodržovat usnesení orgánů SPOŽÚSu;
 2. účastnit se členské schůze osobně nebo per rollam;
 3. oznamovat a podle povahy údajů také doložit spolku každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastala;
 4. podle svých možností a schopností se podílet na činnost spolku, tj. zejména na správě stránek;
 5. přispívat v případě potřeby na činnost spolku dle svých možností, schopností a chutí; a
 6. plnit povinnosti, k nimž se dobrovolně zaváže, odpovědně, v souladu s právním řádem České republiky, těmito stanovami a popřípadě pravidly, který SPOŽÚS pro své činnosti vydá (zejména pravidly internetových stránek, kodexem schvalovatele a kodexem autora či překladatele), jakož i v souladu s dobrými mravy.
 7. v případě zaviněného porušení členských povinností nebo povinností vyplývajících obecně z právních předpisů zaplatit Spolku náhradu škody.
 • SPOŽÚS má práva a povinnosti stanovené zákonem a těmito stanovami, přičemž podle povahy věci právům členů odpovídají povinnosti spolku a povinnostem členů odpovídají práva spolku.

§ 8

Způsoby zániku členství

 • Členství ve SPOŽÚSu zaniká:
 1. vystoupením člena;
 2. vyloučením člena;
 3. smrtí či zánikem člena;
 4. zánikem spolku bez právního nástupce; nebo
 5. z dalších důvodů, uvedených v zákoně.

§ 9

Vystoupení člena ze spolku

 • Člen může ze spolku vystoupit, a to písemným oznámením doručeným předsedovi nebo kterémukoli z členů Starostolce.
 • Vystoupení ze spolku je účinné dnem doručení.

§ 10

Důvody pro vyloučení

 • Člen může být ze spolku vyloučen, jestliže
 1. závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské povinnosti, zejména zneužil-li majetku spolku pro svou soukromou potřebu; nebo
 2. byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na spolku nebo na jeho členech anebo v souvislosti s  činností spolku.
 • O vyloučení rozhoduje Starostolec.
 • Rozhodnutí o vyloučení musí mít písemnou formu a musí obsahovat důvod vyloučení tak, že je věcně uveden a popsán důvod vyloučení, tj. jakým jednáním se člen porušení členských povinností dopustil či dále dopouští. Rozhodnutí o vyloučení musí současně obsahovat poučení vylučovaného člena o jeho právu podat odůvodněné námitky proti rozhodnutí podle odst. 4.
 • Proti rozhodnutí Starostolce o vyloučení může člen podat odůvodněné námitky k členské schůzi ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení oznámení tohoto rozhodnutí o vyloučení; k námitkám podaným později se nepřihlíží.
 • Proti rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek může vylučovaný člen podat ve lhůtě tří měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí návrh k soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné.
 • Rozhodnutí o vyloučení člena, o zamítnutí námitek proti rozhodnutí o vyloučení, či jiné písemnosti týkající se vyloučení člena ze Spolku, se vylučovanému (vyloučenému) členovi písemně doručí doporučeným dopisem do vlastních rukou na jeho adresu uvedenou v seznamu členů nebo do datové schránky.
 • Členství vylučovaného člena zanikne marným uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí Starostolce o vyloučení k členské schůzi nebo dnem, kdy vylučovanému členovi bylo doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí jeho námitek.
 • SPOŽÚS může rozhodnutí o vyloučení zrušit. Zrušit rozhodnutí o vyloučení může spolek i v případech, kdy již probíhá řízení u soudu o prohlášení neplatnosti vyloučení člena ze spolku. Podmínkou účinnosti zrušení rozhodnutí o vyloučení podle odstavce 3 je písemný souhlas vylučovaného člena či již vyloučené osoby; pokud nevysloví písemně souhlas a nepředá či nedoručí jej Spolku do jednoho měsíce ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí o zrušení vyloučení doručeno, k rozhodnutí o zrušení vyloučení se nepřihlíží. Toto neplatí, pokud vyloučený člen o zrušení rozhodnutí o vyloučení již dříve písemně požádal.
 • Pokud bylo rozhodnutí o vyloučení platně zrušeno, nebo bylo-li rozhodnuto členskou schůzí nebo soudem o tom, že námitky člena proti rozhodnutí o vyloučení jsou důvodné, platí, že členství ve spolku nezaniklo.

ČÁST TŘETÍ: ORGÁNY SPOLKU

 

§ 11

Základní ustanovení o orgánech spolku

 • Orgány SPOŽÚSu jsou:
 1. Předseda;
 2. Starostolec; a
 3. členská schůze.
 • Do orgánů spolku mohou být voleni a členy těchto orgánů mohou být pouze členové spolku či zástupci právnické osoby, která je členem spolku, kteří jsou plně svéprávní. Každý člen voleného orgánu má při hlasování v tomto orgánu jeden hlas. Výkon funkce člena voleného orgánu je výkonem osobní povahy a nelze je převést na jinou osobu.
 • Funkční období volených orgánů je 5 let. Funkční období voleného orgánu končí všem jeho členům stejně. Člen spolku může být volen členem voleného orgánu opětovně.
 • Člen spolku, který je do své funkce zvolen, může z ní odstoupit. Své odstoupení oznámí člen orgánu písemným prohlášením doručeným tomu orgánu SPOŽÚSu, jehož je členem. Předseda své oznámení oznamuje Starostolci. Jeho funkce zaniká uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li tento orgán na žádost odstupujícího člena svým usnesením jiný okamžik zániku jeho funkce.
 • Zanikne-li funkce člena voleného orgánu v průběhu funkčního období, je tento bývalý člen orgánu povinen předat funkci k rukám předsedy či místopředsedy či jiného pověřeného člena Starostolce. Zejména je povinen předat všechny písemnosti SPOŽÚSu, které měl ve své dispozici a informace o nevyřízených záležitostech, které jako člen orgánu vyřizoval, spolu s dalšími informacemi týkajícími se výkonu jeho funkce nezbytnými pro plynulou činnost voleného orgánu v záležitostech spadajících do jeho působnosti. V případě potřeby se o předání funkce vyhotoví písemný protokol podepsaný předávajícím a přejímajícím.
 • Starostolec může povolat (kooptovat) další členy do příští členské schůze, pokud je tak účelné pro její činnost.
 • Práva a povinnosti mezi Spolkem a členem jeho voleného orgánu se řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu, neplyne-li něco jiného ze smlouvy o výkonu funkce, pokud byla mezi SPOŽÚSem a členem voleného orgánu uzavřena.
 • Členové volených orgánů vykonávají své funkce zásadně bezúplatně. Členská schůze může schválit odměnu pro předsedu nebo členy Starostolce, umožňují-li to příjmy z vedlejší hospodářské činnosti SPOŽÚSu.

§ 12

Společná ustanovení o jednání kolektivních orgánů SPOŽÚSu

 • Usnesení orgánu SPOŽÚSu je platné, hlasovala-li pro něj většina přítomných členů.
 • Hlasování orgánu SPOŽÚSu může probíhat též na dálku (per rollam). Při hlasování per rollam rozešle svolavatel schůze návrh rozhodnutí, o němž se hlasuje, všem členům na adresu uvedenou v seznamu členů, popřípadě předá osobně, a zároveň je zveřejní na internetových stránkách SPOŽÚSu. Návrh rozhodnutí obsahuje nejméně
 1. text navrhovaného usnesení a jeho odůvodnění;
 2. lhůtu pro doručení vyjádření člena v délce nejméně 15 dnů; a
 3. podklady nezbytné pro porozumění rozhodnutí a jeho přijetí.
 • Nedoručí-li člen ve stanovené lhůtě souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Rozhodná většina se v případě hlasování per-rollam počítá z celkového počtu hlasů všech členů.
 • O průběhu schůze orgánu SPOŽÚSu a o jeho usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající schůze a popřípadě též zvolený zapisovatel. Kopie zápisu předsedající nebo zapisovatel zveřejní internetových stránkách SPOŽÚSu, v sekci se zabezpečeným přístupem určené pouze pro členy. Nezveřejňovanou přílohu originálu zápisu tvoří prezenční listina.
 • Zápis obsahuje nejméně
 1. datum a místo konání jednání;
 2. jméno předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele či ověřovatelů;
 3. průběh jednání k jednotlivým bodům programů;
 4. přijatá usnesení označená rokem, pořadovým číslem schůze v daném roce a pořadovým číslem usnesení;
 5. výsledky hlasování, z něhož vyplývá počet hlasů pro usnesení, proti usnesení a těch, které se zdrželi; požádá-li o to předsedající či alespoň tři členové spolku nebo jejich zmocněnci, uvede se hlasování jmenovitě; a
 6. nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování.

§ 13

Postavení a působnost členské schůze

 • Členská schůze rozhoduje o těch záležitostech SPOŽÚSu, které tyto stanovy, právní předpisy nebo usnesení členské schůze nesvěřily do působnosti jiného orgánu spolku, zejména
 1. mění stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti;
 2. volí a odvolává členy a náhradníky Starostolce;
 3. projednává výroční zprávy o hospodaření, součástí výroční zprávy o hospodaření je písemný přehled hospodaření SPOŽÚSu s uvedením hlavních výnosových a nákladových položek;
 4. určuje druhy závazků nebo výši finančního limitu, do kterého rozhoduje o uzavírání závazků SPOŽÚSu předseda nebo Starostolec;
 5. schvaluje účetní závěrku spolku;
 6. rozhoduje o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení;
 7. rozhoduje o užití zisku nebo úhradě ztráty; a
 8. rozhoduje o zrušení SPOŽÚSu s likvidací a o přeměnách či fúzi SPOŽÚSu.

§ 14

Svolání členské schůze

 • Předseda svolává členskou schůzi ve lhůtách určených stanovami, nejméně však jednou za rok, a dále v případech uvedených v tomto článku stanov.
 • Svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách Spolku, v sekci se zabezpečeným přístupem určené pouze pro členy, a současně ji zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze.
 • Pozvánka na členskou schůzi obsahuje alespoň:
 1. název a sídlo Spolku;
 2. místo a dobu zahájení členské schůze; místo a doba zahájení členské schůze se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost člena se jí zúčastnit;
 3. program členské schůze; a
 4. důležité podklady pro rozhodování členské schůze.
 • Má-li dojít ke změně stanov, obsahuje pozvánka v příloze též návrh těchto změn nebo návrh usnesení.
 • Předseda svolá členskou schůzi vždy, je-li to v důležitém zájmu SPOŽÚSu.
 • Předseda svolá členskou schůzi bez zbytečného odkladu také poté, co zjistí, že:
 1. SPOŽÚS se dostal do úpadku nebo do hrozícího úpadku podle jiného právního předpisu, přičemž navrhne členské schůzi přijetí potřebných opatření k nápravě; anebo
 2. jestliže jej o to požádal Starostolec.
 • V důležitém zájmu Spolku může členskou schůzi svolat i jeden nebo někteří členové Starostolce anebo kteříkoli 3 členové spolku, jestliže ji měl svolat předseda a neučinil-li tak bez zbytečného odkladu poté, co tato povinnost vznikla.
 • Právo hlasovat na členské schůzi mají členové SPOŽÚSu. Člen se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. Hlasování může probíhat též per rollam.

§ 15

Předseda

 • Předseda je statutárním orgánem SPOŽÚSu.
 • Předseda řídí a organizuje běžnou činnost SPOŽÚSu a rozhoduje ve věcech spojených se správou jmění SPOŽÚSu, zejména jeho internetových stránek, v souladu s předmětem činnosti SPOŽÚSu a dobrými mravy, nestanovují-li tyto stanovy nebo právní předpisy jinak.
 • Předseda zastupuje SPOŽÚS navenek samostatně ve všech záležitostech. Za SPOŽÚS se Předseda podepisuje tak, že k celému názvu spolku připojí svůj podpis a údaj o své funkci.
 • Funkční období předsedy počíná zvolením do funkce. Předseda je volen a odvoláván Starostolcem a může být do své funkce volen opětovně.
 • Předseda jako statutární orgán SPOŽÚSu, zejména:
 1. v souladu s právními předpisy, s těmito stanovami a s usneseními členské schůze a Starostolce činí právní jednání za SPOŽÚS navenek ve věcech předmětu jeho činnosti, přitom uzavírá smlouvy či jedná s orgány veřejné správy, včetně finančních úřadů, zejména zajišťuje registraci u finančního úřadu v případě, že spolku k takové registraci vznikne povinnost;
 2. zajišťuje kontrolu dodávek, služeb a jiných plnění podle uzavřených smluv a činí vůči dodavatelům potřebná právní nebo jiná opatření k odstranění zjištěných nedostatků nebo k náhradě vzniklé škody;
 3. vede seznam členů;
 4. odpovídá za provoz, správu a vedení administrativy spolku;
 5. vede jednoduché účetnictví podle zákona o účetnictví, není-li vedení účetnictví zajištěno smluvně, přitom zejména
  1. vede účetní knihy (peněžní deník, knihu pohledávek a závazků, popřípadě pomocné knihy o ostatních složkách majetku;
  2. sestavuje přehled o majetku a závazkách a přehled o příjmech a výdajích; a
 • zajišťuje zveřejnění účetní závěrky po schválení Radou členů ve sbírce listin;
 1. plní povinnosti podle právních předpisů ve vztahu k rejstříku vedenému příslušným soudem určeným zvláštním předpisem.
 • Povinnosti předsedy plní v době jeho nepřítomnosti místopředseda. Předseda může pověřit plněním dílčích úkolů předsedy místopředsedu nebo jiného člena, souhlasí-li s tím pověřovaná osoba.

§ 16

Starostolec

 • Starostolec je nejvyšším orgánem SPOŽÚSu. Starostolec má nejméně 3 členy.
 • Starostolec svolává a její jednání řídí předseda, v jeho nepřítomnosti nebo v případě dlouhodobé nečinnosti místopředseda, popřípadě jakýkoli jiný člen Starostolce, který Starostolec svolal.
 • Starostolci náleží veškerá působnost, kterou zákon nebo stanovy nesvěřují do působnosti členské schůze nebo předsedy jako statutárního orgánu SPOŽÚSu, zejména.
 1. volí a odvolává předsedu či místopředsedu;
 2. schvaluje smlouvu o výkonu funkce;
 3. schvaluje závazky SPOŽÚSu přesahující 30.000 Kč;
 4. plní usnesení členské schůze, není-li v rozporu s právními předpisy;
 5. projednává a schvaluje výsledky hospodaření SPOŽÚSu, přijímá k tomu příslušná opatření a předkládá je k informaci členské schůzi;
 6. projednává návrhy a podněty předsedy;
 7. kontroluje činnost předsedy a pomáhá mu podle při plnění jeho povinností;
 8. projednává návrhy a podněty členů a stížnosti jiných osob a je povinna vyjádřit se k nim do 30 dnů;
 9. projednává případy porušení či neplnění povinností členy a je oprávněno vydávat písemné výstrahy;
 10. rozhoduje o vyloučení člena; a
 11. vydává vnitřní předpisy SPOŽÚSu a pravidla internetových stránek, včetně kodexů autorů, schvalovatelů či diskutujících a podobné předpisy.
 • Starostolec se schází podle potřeby.

§ 17

Závěrečná ustanovení

 • Tyto stanovy byly schváleny usnesením zakládající schůze Spolku dne 10. 11. 2018 a nabývají platnosti a účinnosti dnem vzniku Spolku.

 

 

Za správnost: Mgr. et Mgr. Eva Štantejská, PhD. předsedkyně SPOŽÚSu.

(Richenza)